వారంలో వచ్చే రోజుల పేర్లు .. ఏ బేసిస్ మ

మనష్యులకు ఉన్నట్లే  ప్రతీ రోజుకు ఓ పేరు ఉంది. ఆ పేరుతోటే మనం పిలుచుకుంటాం. మనకు కాలెండర్స్,  పంచాగాలలో ఆ వారాల పేర్లే వాడతాం. అలా వారంలోని ఏడు రోజులకు ఎవరు వేర్వేరు

ఇంకా చదవండి