వారంలో వచ్చే రోజుల పేర్లు .. ఏ బేసిస్ మీద పెట్టారో తెలిసా?

మనష్యులకు ఉన్నట్లే  ప్రతీ రోజుకు ఓ పేరు ఉంది. ఆ పేరుతోటే మనం పిలుచుకుంటా

Read More